ICELAND - Landmannalaugar (Dúhové hory)

H5 H6 H4 H1
H2 H3 H7 H8
H18 H11 H15 H14
H20 H19 H16 H10
H12 H13 H17 H21
H22 H23 H27 H9
H24 H25 H26 H29
H33 H28 H35 H36
H37 H39 H43 H40
H44 H34 H42 H38
H30 H31